مدام ِ روح‌افزا

در چنگ ِ چنگ ِ موهات
اسیر  ِ رقص ِ سماع‌م ...

/ 2 نظر / 38 بازدید
تک نویسی

ندانی که شوریده حالان مست چرا برفشانند در رقص دست گشاید دری بر دل از واردات فشاند سر و دست بر کائنات حلالش بود رقص بر یاد دوست که هر آستینیش جانی در اوست مولوی

تک نویسی

ندانی که شوریده حالان مست چرا برفشانند در رقص دست گشاید دری بر دل از واردات فشاند سر و دست بر کائنات حلالش بود رقص بر یاد دوست که هر آستینیش جانی در اوست مولوی